Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
P .T65
Tên tác giả Moon Duck
Tác giả liên quan Vương, Thúy Quỳnh Anh, dịch
Thông tin nhan đề Tôi muốn học tiếng Anh nhưng tôi không muốn chăm chỉ / Moon Duck ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch
Xuẩt bản,phát hành Tái bản lần 1. - Hà Nội : Công thương, 2022
Mô tả vật lý 264 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách này sẽ giúp mọi người học tiếng Anh không áp lực, hiệu quả và đầy niềm vui
Từ khóa 1. Phương pháp học tiếng Anh. 2. Tài liệu học tiếng Anh.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B   Sơ đồ
11:B22110014301-5
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích