Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
Tên tác giả Nguyễn, Văn Nghĩa
Thông tin nhan đề Định hướng phát triển nghề thừa phát lại ở Việt Nam và những vấn đề pháp lý mới cần hoàn thiện / Nguyễn Văn Nghĩa
Xuẩt bản,phát hành 2018
Từ khóa 1. Thừa phát lại.
LINK
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=443
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm chủ (ấn phẩm chứa tư liệu đang biên mục):
Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2018, Số 5 (314), tr. 3 -

Nguồn trích