Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
Tên tác giả Nguyễn, Tiến Pháp, ThS
Thông tin nhan đề Thẩm quyền lập vi bằng của thừa phát lại và thủ tục đăng ký vi bằng / Nguyễn Tiến Pháp
Xuẩt bản,phát hành 2015
Từ khóa 1. Lập vi bằng. 2. Thủ tục đăng ký vi bằng. 3. Thừa phát lại.
Dữ liệu xếp giá     
Tổng số bản: 0
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
    >>> Không có thông tin xếp giá <<<   
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Ấn phẩm liên quan
Mục từ của ấn phẩm chủ (ấn phẩm chứa tư liệu đang biên mục):
Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số chuyên đề 2, tr. 5 -

Nguồn trích