KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  22  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng ở Việt Nam / Phan Thông Anh . - 2013. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2013, Số 2-3(234-235), tr.103-110
2 Bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Thị Hoài Trâm . - 2012. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2012, Số 02 (69), tr.62-71
3 Các hợp đồng tài trợ dự án = Project finance contracts / Lê Nết . - Hà Nội : Lao động, 2020. - 336 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A20110014603-A20110014607, B20110011448-B20110011452
 • 4 Các văn bản pháp luật về hợp đồng / Việt Nam(CHXHCN).Quốc hội . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 1516tr. ; 24cm. - 40076-40079
 • Thông tin xếp giá: 20187330, 20187415, 21165375, 21165405, 21165467, 23123915, 23123922, 23134911, 23134942
 • 5 Cải tổ luật hợp đồng và sự ra đời của Bộ nguyên tắc luật Hợp đồng Châu Á/ Lê Nết . - 2010. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2010, Số 3(58), tr.53-57
  6 Điều chỉnh thông tin bất cân xứng và quản lý rủi ro trong pháp luật hợp đồng Việt Nam / Phạm Duy Nghĩa . - 2003. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2003, Số 5, tr.38-46
  7 Giáo trình Lý luận chung về Viện kiểm sát và công tác kiểm sát / Phạm Mạnh Hùng . - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 216 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A20110014588-A20110014592, B20110011443-B20110011447
 • 8 Giải quyết xung đột pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật liên minh châu âu - Bài học kinh nghiệm cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Bảo Vinh; Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Nam Giang . - Tp.Hồ Chí Minh, 2012. - 85 tr. ; 28cm. - Lê Thị Nam Giang, TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A13210002953
 • 9 Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại . - Xuất bản lần thứ bảy. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 992 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A20110000189, A20110000192-A20110000195, A20110000202-A20110000206, A20110000211, A20110000213-A20110000216, B19110010497-B19110010506
 • 10 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại . - Xuất bản lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 938 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A17110010529-A17110010543, B17110007244-B17110007257
 • 11 Luật Hợp đồng Việt Nam : Sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại . - Xuất bản lần thứ sáu, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 961 tr. ; 21 cm. -
 • Thông tin xếp giá: A17110010544-A17110010558, B17110007230-B17110007243
 • 12 Nghĩa vụ thông tin trong pháp luật hợp đồng Việt Nam / Đỗ Văn Đại . - 2007. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2007, Số 11(235), tr.22-28
  13 Nguyên tắc "đại điện hiển nhiên" trong pháp luật hợp đồng / Nguyễn Quốc Vinh . - 2014. - // Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, 2014, Số 22 (278), tr. 29 - 32; 64
  14 Nguyên tắc Promissory Estoppel trong pháp luật HĐ common law - Một nghiên cứu so sánh / Lê Tấn Phát . - 2013. - // Tìm hiểu pháp luật hợp đồng trong thông Luật , Hội thảo khoa học , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2013, KPV858 .T56, tr. 09 - 33
  15 Quá trình xây dựng luật hợp đồng Châu âu những thành tựu đạt được và rào cản đang tồn tại / Hoàng Thị Hải Yến . - 2013. - // Luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2013, Số 06(157), tr.65-72
  16 Quyền sáng chế đối với các bằng sáng chế tiêu chuẩn cơ bản và luật hợp đồng / Đặng Huỳnh Thiên Vy, Trương Trọng Hiểu . - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019, Số 10, tr. 79-88
  17 Sổ tay luật sư / Phan Hữu Thư . - Hà Nội : Công an Nhân Dân, 2004. - 1063tr. ; 24cm. -
 • Thông tin xếp giá: A17110011699
 • 18 Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam / Đinh Thị Mai Phương . - Hà Nội : Tư pháp, 2005. - 187 tr. ; 21cm. -
 • Thông tin xếp giá: 20255428, 20255459, 21169199, 21169229, 21169236, 21169250, 21169687, 21169694, 23215757
 • 19 Tìm hiểu về Consideration theo quy định của luật hợp đồng Anh / Trần Ngọc Hà . - 2013. - // Tìm hiểu pháp luật hợp đồng trong thông Luật , Hội thảo khoa học , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2013, tr. 02 - 08
  20 Vai trò của án lệ với sự phát triển của pháp luật hợp đồng / Phạm Hoàng Giang . - 2007. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2007, Số 2 (93), tr.28-31
  21 Về khái niệm và giảm mức phạt vi phạm hợp đồng / Đỗ Văn Đại, Lê Thị Diễm Phương . - 2012. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2012, Số 03 (70), tr.71-80
  22 Về vấn đề thảo luận và xây dựng luật hợp đồng Châu âu / Phan Huy Hồng . - 2006. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2006, Số 05(36), tr.56-63