KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  3  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Phan Văn Chánh . - 2016. - // Khoa học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 2016, Số 06 (14), tr. 46 - 52
2 Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong tố tụng hình sự Việt Nam / Phan Văn Chánh . - 2017. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2017, Số 4 (348), tr. 21 - 26
3 Một số ý kiến bình luận về tính độc lập của thẩm phán, hoạt động tố tụng trước tòa án và các biện pháp điều tra tiền tố tụng trong dự thảo bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam (tháng 10/2014) / Phạm Thái . - 2015. - // Trao đổi bộ luật tố tụng hình sự 2015, Kỷ yếu hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2015, tr. 44 - 49