KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  26  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An toàn thực phẩm và tư pháp quốc tế: Giải quyết tranh chấp dựa trên hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm / Phan Hoài Nam, Trần Thị Bảo Nga . - 2016. - // Khía cạnh pháp lý về an toàn thực phẩm và cơ chế đảm bảo thực hiện, Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2016, KPV2720. K55, tr. 202-212
2 Chức năng đặc thù của Tòa phá án ở Cộng hòa Pháp / Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phan Hoài Nam . - 2011. - Phan, Hoài Nam // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2011, Số 2(63), tr.41-45
3 Công ước HAGUE năm 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án và khả năng gia nhập của Việt Nam / Phan Hoài Nam . - 2016. - // Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, 2016, Số 17(321), tr.23-32
4 Giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại về môi trường có yếu tố nước ngoài tại tòa án theo pháp luật Việt Nam và các nước / Phan Hoài Nam, Võ Trung Tín . - 2017. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2017, Số 09(112), tr. 49 - 59
5 Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài bằng tòa án tại Việt Nam - vướng mắc và hướng hoàn thiện : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Trâm Anh; Người hướng dẫn: ThS. Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 62tr . ; 28cm. + 1 CD. - Phan, Hoài Nam, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A15210004057
 • 6 Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại toà án Việt Nam : Luận án tiến sĩ / Phan Hoài Nam ; Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Mơ; PGS.TS. Thomas Hoffmann . - Tp.Hồ Chí Minh, 2018. - 163tr. ; 28cm. + 1 CD. - Hoffmann, Thomas, PGS. TS., Người hướng dẫn Nguyễn, Thị Mơ, GS. TS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A19210005052
 • 7 Hiệp định nông nghiệp của WTO (AoA) và những vấn đề pháp lý đối với Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Hồng; Người hướng dẫn: ThS. Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 87 tr. ; 28cm. - Phan, Hoài Nam, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A09210000827
 • 8 Hiệu lực của thỏa thuận trọng tài theo pháp luật Việt Nam và Thụy Điển : Luận văn thạc sĩ / Người hướng dẫn: GS. Michael Bogdan, PGS.TS. Mai Hồng Quỳ . - Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 49 tr. ; 28cm. - Mai, Hồng Quỳ, PGS.TS., Người hướng dẫn Michael Bogdan, GS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A10210001045, A10210001063, B14210000197
 • 9 Học thuyết forum non conveniens trong tư pháp quốc tế Hoa Kỳ - Một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam / Phan Hoài Nam . - 2017. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2017, Số 6 (109), tr. 59 - 66
  10 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người khác] . - Hà Nội : Lao động, 2017. - 247 tr. ; 21cm. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên Nguyễn, Thị Hằng Phan, Hoài Nam
 • Thông tin xếp giá: A17110010186-A17110010195, A17110010823-A17110010837, B17110006842-B17110006851, B17110007367-B17110007381
 • 11 Mô hình tòa án thương mại quốc tế Singapore (SICC) - Kinh nghiệm tham khảo cho hệ thống tòa án Việt Nam / Phan Hoài Nam . - 2016. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2016, Số 04 (98), tr. 72 - 80
  12 Nghiên cứu về nghề thẩm phán và đào tạo thẩm phán tại Anh, so sánh với nghề thẩm phán tại Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thụy Hân; Người hướng dẫn: ThS. Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 78 tr. ; 28 cm. - Phan, Hoài Nam, ThS
 • Thông tin xếp giá: A10210001958, B14210001034
 • 13 Pháp luật phòng chống tham nhũng Việt Nam - Singapore nhìn từ góc độ luật so sánh và những kiến nghị : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hồ Quảng Giang; Người hướng dẫn: ThS. Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 91 tr. ; 28 cm. - Phan, Hoài Nam, ThS
 • Thông tin xếp giá: A10210001969
 • 14 Quyền lựa chọn tòa án giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Liên minh Châu Âu / Phan Hoài Nam . - 2015. - // Giải quyết xung đột thẩm quyền của Tòa án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong pháp luật các nước , Kỷ yếu tọa đàm, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2015, tr. 41 - 45
  15 So sánh một số quy định liên quan đến quyền dân sự chính trị theo hiến pháp 1992 với công ước 1966 của Liên hiệp quốc và hiến pháp một số nước / Nguyễn Ngọc Lâm, Phan Hoài Nam . - 2012. - Phan, Hoài Nam // So sánh quyền dân sự và chính trị trong hiến pháp Việt Nam năm 1992 và công ước liên hợp quốc về quyền dân sự và chính trị 1966 , Kỷ yếu hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2012, tr. 19 - 26
  16 Thẩm quyền của toà án Singapore trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài / Phan Hoài Nam . - // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2018, Số 24, tr. 39-48
  17 Thẩm quyền của toà án Việt Nam đối với tranh chấp về hợp đồng có yếu tố nước ngoài / Phan Hoài Nam . - 2012. - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2012, Số 03 (70), tr.64-70
  18 Thẩm quyền của tòa án Đức trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài và những nội dung có thể tham khảo / Phan Hoài Nam, Nguyễn Lê Hoài . - 2017. - Nguyễn, Lê Hoài // Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, 2017, Số 06(334), tr. 55-64
  19 Thẩm quyền của tòa án Trung Quốc đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài - Kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam / Phan Hoài Nam . - 2016. - // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2016, Số 07 (101), tr. 63 - 72
  20 Thẩm quyền của tòa án Việt Nam với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, thực trạng và kiến nghị : Khóa luận tốt nghiệp / Phan Thị Hà Vân; Người hướng dẫn:Th.S Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 69 tr. ; 28cm. - Phan, Hoài Nam, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A13210002941
 • 21 The effect of arbitration agreements under Vietnamese and Swedish law : Master's thesis / Phan Hoài Nam; Supervisors: Pro. Michael Bogdan, Pro. Mai Hồng Quỳ . - Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 35p. ; 28cm. - Mai, Hồng Quỳ Michael, Bogdan
 • Thông tin xếp giá: B14220000011, C16220000101, C16220000103
 • 22 Thỏa thuận lựa chọn tòa án theo nghị định Brussels I Recast - một số kinh nghiệm cho Việt Nam / Phan Hoài Nam . - 2017. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2017, Số 6(350), tr. 75-84
  23 Thực trạng giải quyết tranh chấp và định hướng hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tề : Khóa luận tốt nghiệp / Mai Hồng Điệp; Người hướng dẫn: ThS. Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 53 tr. ; 28cm. - Phan, Hoài Nam, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A08210000812
 • 24 Vấn đề chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG 1980, Incoterms 2000 và pháp luật Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Lữ Đình Hồng Yến; Người hướng dẫn: ThS. Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 65 tr. ; 28cm. - Phan, Hoài Nam, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A10210001547
 • 25 Về một số quy định liên quan đến thỏa thuận lựa chọn tòa án trong Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 / Phan Hoài Nam . - 2017. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2017, Số 10 (354), tr. 11 - 19
  26 Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho hàng nông sản Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Thu Thủy, Người hướng dẫn: Phan Hoài Nam . - Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 60tr. ; 27cm. - Phan, Hoài Nam, Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A12210002650, B18210001804