KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  13  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại (chủ biên) . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức- Hội luật gia Việt Nam, 2016. - 813 tr. ; 21cm. - Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng Nguyễn, Thị Bích Hằng
 • Thông tin xếp giá: A16110008950, A16110008952, A16110008954, A16110008955, A16110009021-A16110009028, A16110009069-A16110009071, B16110005757, B16110005760, B16110005761, B16110005765-B16110005767, B16110005769-B16110005772, B16110005776, B16110005778-B16110005780, B16110005785
 • 2 Các trường hợp ngoại lệ và hạn chế theo quy định pháp luật một số quốc gia Châu Âu và tác động đến quyền sao chép tác phẩm trong thư viện / Nguyễn Ngọc Hồng Phượng . - Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - // Quyền Tác giả trong hoạt động Thư viện tại các trường Đại học, Tài liệu hội thảo, Tp. Hồ Chí Minh, 2016, tr.27-43
  3 Giáo trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế / Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh . - Tái bản có sửa đổi, bổ sung. - Tp.Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2019. - 679 tr. ; 21cm. - Chế, Mỹ Phương Đài, ThS. GVC., Biên soạn Lê, Minh Hùng, PGS.TS., Chủ biên Nguyễn, Hồ Bích Hằng, TS., Biên soạn Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng, Biên soạn Nguyễn, Xuân Quang, TS., Biên soạn
 • Thông tin xếp giá: A19110013280-A19110013286, A19110013305, A19110013306, A19110013611, B18110009273, B18110009274, B19110009577-B19110009584
 • 4 Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu / Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo . - 2016. - Nguyễn, Phương Thảo // Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2016, Số 06 (100), tr. 71 - 80
  5 Hình thức của di chúc theo pháp luật hiện hành - Những bất cấp và kiến nghị : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Thảo Bình; Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hồng Phượng . - TP.Hồ Chí Minh, 2015. - 74tr. : Phụ lục; 28cm. + 1 CD. - Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng
 • Thông tin xếp giá: A15210003970
 • 6 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống / Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh . - Hà Nội : Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, 2016. - 578 tr. ; 21cm. - Nguyễn, Hồ Bích Hằng, TS., Chủ biên Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng, Biên soạn Nguyễn, Phương Thảo, Biên soạn
 • Thông tin xếp giá: A17110009803-A17110009812, B17110006490-B17110006499
 • 7 Mang thai hộ trong pháp luật nước ngoài kinh nghiệm cho việc hoàn thiện luật hôn nhân và gia đình 2014 / Nguyễn Ngọc Hồng Phượng . - 2015. - // Những điểm mới của luật hôn nhân và gia đình 2014 , Hội thảo khoa học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2015, tr. 182 -195
  8 Nhập khẩu song song theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Trần Thái Nguyên; Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hồng Phượng . - Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 76 tr. ; 28cm. + 1 CD. - Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng,. Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A16210004278
 • 9 Quyền tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật môi trường : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Hồng Phượng; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phúc Thủy Hiền . - Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 86 tr. ; 28cm. - Nguyễn, Phúc Thủy Hiền, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A10210001409, A12210002364, A12210002372, C13210000087, C13210000130
 • 10 Thời hiệu yêu chia di sản trong trong bộ Luật Dân sự năm 2015 (Kỳ I) / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng . - 2016. - Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2016, Số 04, tr.22-27
  11 Thời hiệu yêu chia di sản trong trong bộ Luật Dân sự năm 2015 (Tiếp theo kỳ trước và hết) / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng . - 2016. - Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2016, Số 05, tr.10-13
  12 Về các loại thời hiệu trong dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi) / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng . - 2015. - Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2015, Số 9, tr.04-10
  13 Về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân theo quy định tại điều 71 Hiến Pháp 1992 và những yêu cầu pháp lý đặt ra / Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng . - Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - Nguyễn, Hồ Bích Hằng, TS Nguyễn, Ngọc Hồng Phượng // Quyền dân sự trong Hiến pháp, Tài liệu hội thảo, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2012, tr.77-86