KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  20  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1           Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đào tạo thẩm phán tại Nhật Bản trong vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài / Ngô Kim Hoàng Nguyên, Lê Trần Thu Nga . - 2012. - Lê, Trần Thu Nga // Sửa đổi Bộ luật Dân sự 2005: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và vấn đề bảo vệ quyền con người , Kỷ yếu Hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2012, KPV494. S73, tr. 141 - 145
2 Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật liên minh châu Âu và pháp luật Việt Nam / Lê Thị Nam Giang,Ngô Kim Hoàng Nguyên, Nguyễn Lê Hoài . - Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên, ThS Nguyễn, Lê Hoài // Quyền công dân trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong pháp luật của liên minh châu Âu, Tài liệu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2013, tr.71-81
3 Hội đồng Thư viện các trường Đại học - Một số nghiên cứu so sánh / Ngô Kim Hoàng Nguyên, Trần Ngọc Hà . - 2017. - Trần, Ngọc Hà, Ths // Hoàn thiện pháp luật về Thư viện, Tài liệu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2017, KPV3180.H63, tr. 45-52
4 International law on parallel import and compulsory licencse of pharmaceuticals to ensure access to medicines - experiences and recommendations for VietNam : Bachelor's thesis / Quách Yến Nhi; Supervisor: LLM. Ngô Kim Hoàng Nguyên . - Tp.Hồ Chí Minh, 2017. - 100p. ; 28cm. + 1CD. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên, LLM., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: C16220000153
 • 5 La comparaison des modèlles de justice constitutionnelle de la république Francaise et des états-unis -l'experience pour le VietNam : Mémoire de fin d' études / Lê Nguyễn Khắc Vũ; Sous la direction de Monsieur: M. Ngô Kim Hoàng Nguyên . - Ho Chi Minh ville, 2015. - 76 tr. ; 28cm. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên, M., Sous la direction de Monsieur
 • Thông tin xếp giá: C17230000133-C17230000135
 • 6 Luật hiến pháp Hoa Kỳ và các vấn đề về nhân quyền - dân quyền / Ngô Kim Hoàng Nguyên . - 2010. - // Hội thảo nội dung và phương pháp giảng dạy môn học Pháp luật Quốc tế về quyền con người, Tài liệu hội thảo, Tp. Hồ Chí Minh, 2010, tr. 68-75
  7 Luật so sánh : Tài liệu hướng dẫn học tập / Trần Ngọc Hà...[và những người khác] . - Hà Nội : Lao động, 2017. - 247 tr. ; 21cm. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên Nguyễn, Thị Hằng Phan, Hoài Nam
 • Thông tin xếp giá: A17110010186-A17110010195, A17110010823-A17110010837, B17110006842-B17110006851, B17110007367-B17110007381
 • 8 Một số vấn đề trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết xung đột thẩm quyền đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài / Ngô Kim Hoàng Nguyên . - 2015. - // Giải quyết xung đột thẩm quyền của Tòa án quốc gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong pháp luật các nước , Kỷ yếu tọa đàm, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2015, KPV2070 .S68, tr. 08 - 13
  9 Một số vấn đề về hợp đồng vi phạm pháp luật theo quy định của cơ quan lập pháp ở Australia / Ngô Kim Hoàng Nguyên . - 2013. - // Tìm hiểu pháp luật hợp đồng trong thông Luật , Hội thảo khoa học , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2013, tr. 51 - 58
  10 Nghiên cứu so sánh về đào tạo luật sư và thẩm phán của Hoa Kỳ và Pháp-Một số kinh nghiệm cho Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Đoàn Hải Đăng; Người hướng dẫn: ThS. Ngô Kim Hoàng Nguyên . - Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 89 tr. ; 28cm. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A14210003592
 • 11 Những thách thức đối với việc phát triển án lệ tại Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp / Huỳnh Ngọc Thúy Tiên; Người hướng dẫn: ThS. Ngô Kim Hoàng Nguyên . - Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 65 tr. ; 28cm. - Ngô Kim Hoàng Nguyên, TS. Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A13210002968
 • 12 Pháp luật Trung Quốc về an toàn thực phẩm và kinh nghiệm kiểm soát nhập khẩu thực phẩm từ Trung Quốc của một số quốc gia / Ngô Kim Hoàng Nguyên, Nguyễn Thị Hằng . - 2016. - // Khía cạnh pháp lý về an toàn thực phẩm và cơ chế đảm bảo thực hiện, Kỷ yếu hội thảo, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2016, KPV2720. K55, tr. 142-155
  13 Phát triển thư viện số thông qua số hóa tài liệu và các vấn đề về quyền tác giả / Ngô Kim Hoàng Nguyên . - Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - // Quyền Tác giả trong hoạt động Thư viện tại các trường Đại học, Tài liệu hội thảo, Tp. Hồ Chí Minh, 2016, tr.55-61
  14 Quyền bình đẳng trong hoạt động lao động tại Hòa Kỳ / Ngô Kim Hoàng Nguyên . - 2012. - // So sánh quyền dân sự và chính trị trong hiến pháp Việt Nam năm 1992 và công ước liên hợp quốc về quyền dân sự và chính trị 1966 , Kỷ yếu hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2012, tr. 66 - 70
  15 Quyền công dân trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong pháp luật của Liên minh Châu Âu = Citizen rights in international civil relationships within European union law : Tọa đàm / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Luật quốc tế . - Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 113 tr. ; 28cm. - Đỗ, Thị Mai Hạnh, TS Lê, Thị Nam Giang, TS Lê, Trần Thu Nga, ThS Ngô, Kim Hoàng Nguyên, ThS Nguyễn, Lê Hoài Phùng, Hồng Thanh Trần, Ngọc Hà, ThS Trần, Thị Bảo Nga, ThS Võ, Hưng Đạt
 • Thông tin xếp giá: A16210004151, B15210001117, C16120000422
 • 16 Quyền tác giả trong hoạt động thư viện tại các trường đại học : Hội thảo / Lê Thị Nam Giang...[và những người khác] . - Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 108 tr. ; 28cm. - Lê, Thị Nam Giang, TS Ngô, Kim Hoàng Nguyên, ThS Trần, Hoàng Nga, TS
 • Thông tin xếp giá: A16210004161-A16210004163, B15210001104, B15210001105
 • 17 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa của chủ thể nước ngoài tại Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Trang; Người hướng dẫn: ThS. Ngô Kim Hoàng Nguyên . - Tp.Hồ Chí Minh, 2015. - 57 tr. ; 28cm. + 1 CD. - Ngô, Kim Hoàng Nguyên, ThS., Người hướng dẫn
 • Thông tin xếp giá: A15210004052
 • 18 Vai trò của biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác lao động trong việc định hướng và bảo vệ dòng chảy lao đông tại Châu Á / Ngô Kim Hoàng Nguyên . - 2012. - // Bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam ở nước ngoài - nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế và thực tiễn Việt Nam, Hội thảo khoa học, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2012, KPV1264 .B36, tr. 120 - 227
  19 Về ngoại lệ tại Điều 30 của Hiệp định Trips trong vụ Canada - bảo hộ sáng chế về dược phẩm (DS114) / Ngô Kim Hoàng Nguyên . - 2013. - // Quyền đảm bảo sức khỏe và vấn đề thực thi Hiệp định Trips , Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2013, K3150.Q89, tr. 77 - 88
  20 Xây dựng án lệ thuyết phục trong hệ thống pháp luật Việt Nam thông qua kinh nghiệm Thụy Sỹ và Nhật Bản / Ngô Kim Hoàng Nguyên . - 2014. - // Án lệ trong hệ thống thông luật và châu Âu lục địa: hiến kế cho việc xây dựng và áp dụng án lệ tại Việt Nam , Tài liệu Hội thảo , Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, 2014, K3150 .A65, tr. 98 - 110