Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ fre
KPV1532 .L43
Tên tác giả Tran, Phuong Mai
Tác giả liên quan Le, Thi Anh Hong, Conseillere linguistique, Tran, Thi Thuy Duong Tutrice
Thông tin nhan đề Le droit au travail des personnes handicappees sous la perpective de la convention relative aux droits des personnes handicappees et de la loi vietnamienne : Mémoire de fin d'etudes / Tran Phuong Mai; Tuteur: Tran Thi Thuy Duong; Le Thi Anh Hong
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh ville, 2017
Mô tả vật lý 63p. ; 28 cm
Từ khóa 1. Công ước về quyền. 2. Convention sur les droits. 3. Loi du Vietnam. 4. Người khuyết tật. 5. Personnes handicapées. 6. Pháp luật Việt Nam.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C   Sơ đồ
23:C21230000291-2
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích