Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ fre
K3367. P37
Tên tác giả Vu, Mai Cam Quynh
Tác giả liên quan Nguyen, Thi Thanh Thuy, Mme., Conseiller Linguistique, Tran, Thi Thuy Duong, Prag.Dr., Prfesseur Tutrice
Thông tin nhan đề Participation du Vietnam a L' OMC à travers les proces : Mémoire de fin d'étude / Vu Mai Cam Quynh; Prfesseur Tutrice: Prag.Dr. Tran Thi Thuy Duong; Conseiller Linguistique: MME. Nguyen Thi Thanh Thuy
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh Ville, 2016
Mô tả vật lý 53p. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Généralités sur la Participation du Vietnam a L' OMC. La participation du Vietnam a L' OMC a travers les proces
Từ khóa 1. Vietnam. 2. WTO.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C   Sơ đồ
23:C21230000262-4
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích