Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ fre
K2400. P76
Tên tác giả Pham, Thanh Truc
Tác giả liên quan Do, Van Dai, Professeur., Instructeur
Thông tin nhan đề La protection du tiers lésé par une sentence arbitrale - estude juridique comparative entre la France et le Vietnam : Mémoire de fin d'étude / Pham Thanh Truc; Instructeur: Professeur. Do Van Dai
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh Ville, 2020
Mô tả vật lý 62p. ; 28cm + 1 CD
Từ khóa 1. Jugement de l'arbitre. 2. Phán quyết của trọng tài.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C   Sơ đồ
23:C21230000250-2
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích