Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ fre
K3150. L56
Tên tác giả Phan, Ba Phuong Quynh
Tác giả liên quan Pham, Tien Dung, M., Instructeur, Tran, Thi Phuong Quynh, Dr., Instructeur
Thông tin nhan đề L'indemnisation en cas d'expropriation dans le rèclement des différends relatifs aux investissements internationaux : Mémoire de fin d'étude / Phan Ba Phuong Quynh; Instructeur: Dr. Tran Thi Thuy Duong, M. Pham Tien Dung
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh Ville, 2019
Mô tả vật lý 86p. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Thèse présente les bases théoriques et les questions juridiques concernant l'indemnisation en cas d'appropriation de biens dans le règlement différends relatifs aux investissements internationaux
Từ khóa 1. Bồi thường. 2. Đầu tư quốc tế. 3. Différends. 4. Investissements internationaux. 5. L'indemnisation. 6. Tranh chấp.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C   Sơ đồ
23:C21230000256-7
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích