Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ fre
K2400. Q47
Tên tác giả Pham, Thanh Truc
Tác giả liên quan Nguyen, Hoang Thuy Trang, MME., Instructeur, Pham, Tien Dung, M., Conseiller Linguistique
Thông tin nhan đề Les questions juridiques concernant l'effet de la convention d'arbitrage : Mémoire de fin d'étude / Pham Thanh Truc; Instructeur: MME. Nguyen Hoang Thuy Trang; Conseiller Linguistique: M. Pham Tien Dung
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh Ville, 2019
Mô tả vật lý 65p. ; 28cm + 1 CD
Từ khóa 1. Convention d'arbitrage. 2. Thỏa thuận trọng tài.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C   Sơ đồ
23:C21230000238-9
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích