Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV68 .N48
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin nhan đề Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Bộ. Tiểu ban 4. Những vấn đề lý luận, cách tiếp cận hiện đại của pháp luật trong lĩnh vực luật tư / Trường Đại học Luật Hà Nội
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 352 tr ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Kỷ yếu hội thảo bao gồm các bài viết của các giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp về nhà nước và pháp luật thời hiện đại
Từ khóa 1. Luật tư. 2. Lý luận nhà nước và pháp luật. 3. Nhà nước. 4. Pháp luật.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A20210005874
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:B21210002123
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích