Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1710 .B54
Tên tác giả Lê, Hồng Sơn
Tác giả liên quan Nguyễn, Văn Tiến, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Biện pháp khẩn cấp tạm thời - phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ : Luận văn thạc sĩ / Lê Hồng Sơn ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Tiến
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 74tr ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Quyền yêu cầu và căn cứ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ. Thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời là phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ
Từ khóa 1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời. 2. Phong tỏa tài sản.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A20110015625
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích