Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K3150 .N48
Tên tác giả Nguyễn, Thị Kim Duyên
Tác giả liên quan Ngô, Hữu Phước, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Những vấn đề pháp lý về hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Kim Duyên ; Người hướng dẫn: TS. Ngô Hữu Phước
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 74tr ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Những vấn đề cơ bản về hợp pháp hóa lãnh sự. Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự theo một số điều ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam. Kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp pháp hóa lãnh sự
Từ khóa 1. Điều ước Quốc tế. 2. Hợp pháp hóa lãnh sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A20110015627
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích