Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1264 .C36
Tên tác giả Nguyễn, Thị Kim Cúc
Tác giả liên quan Ngô, Hữu Phước, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Cam kết về lao động cưỡng bức và sử dụng lao động trẻ em trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Kim Cúc; Người hướng dẫn: TS. Ngô Hữu Phước
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 75tr ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Tổng quan về cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Những vấn đề pháp lý về xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động trẻ em trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên
Từ khóa 1. Lao động cưỡng bức. 2. Lao động trẻ em.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A20110015623
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích