Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV822.9 .T73
Tên tác giả Nguyễn, Văn Hợi, TS
Thông tin nhan đề Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hợi
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Công an nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 303 tr. ; 21cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách được kết cấu thành 6 chương, với các nội dung: Cơ sở lý luận của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm độ cao gây ra; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do động vật gây ra; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra; Quan điểm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra
Từ khóa 1. Bồi thường thiệt hại. 2. Cây cối. 3. Công trình xây dựng. 4. Động vật. 5. Nguồn nguy hiểm độ cao. 6. Tài sản.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A20110015698-707
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B21110012294-303
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích