Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
JQ .H63
Tên tác giả Trần, Nam Tiến, PGS.TS
Thông tin nhan đề Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương thời kỳ 1930 - 1945 / Trần Nam Tiến
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn Nghệ, 2020
Mô tả vật lý 320 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hoạt động đối ngoại của Đảng Công sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) thời kỳ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc (1930 - 1945). Qua đó cũng khẳng định vai trò tiên phong của Đảng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Từ khóa 1. Đảng Cộng sản Đông Dương. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam. 3. Đối ngoại.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A20110015496-7
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B20110012171-2
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích