Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV494 .Q89
Tên tác giả Nguyễn, Quốc Huy
Tác giả liên quan Nguyễn, Hồ Bích Hằng, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Quyền về đời sống riêng tư cá nhân theo pháp luật Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Quốc Huy; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 73tr., Phụ lục; 28cm + 1CD
Tóm tắt/chú giải Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Chương 1. Những vấn đề cơ bản về quyền đời sông riêng tư cá nhân; Chương 2. Bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền đời sống riêng tư cá nhân
Nội dung nghiên cứu gồm: Chương 1: Những vấn đề chung về trình tự xét hỏi tại phiên tòa hình susơ thẩm;
Từ khóa 1. Đời sống riêng tư. 2. Pháp luật Việt Nam.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A20210005791
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích