Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610. N48
Tên tác giả Trịnh, Đặng Phong Phú
Tác giả liên quan Nguyễn, Huỳnh Bảo Khánh, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Người chứng kiến theo luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn thạc sĩ / Trịnh Đặng Phong Phú; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 45 tr. ; Phụ lục; 28cm. + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Luận văn này đề cập đến các vấn đề: Chương I. Khái niệm về người chứng kiến và các trường hợp không được làm người chứng kiến; Chương II. Quyền và nghĩa vụ của người chứng kiến
Từ khóa 1. Người chứng kiến. 2. Tố tụng hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A20210005784
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích