Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISSN 18593879
Mã ngôn ngữ vie
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam = VietNam journal of legal Sciences. Số 1 - 4 (131- 134) / Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Từ khóa 1. Khoa học pháp lý. 2. Tạp chí.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
51:A20510001399-400
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  Không có thông tin bổ sung
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích