Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
Tác giả tập thể Bộ kế hoạch và đầu tư
Thông tin nhan đề Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số 19 - 24 / Bộ kế hoạch và đầu tư
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội, 2020
Từ khóa 1. Kinh tế và dự báo. 2. Tạp chí.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
51:A20510001488, A20510001490
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  Không có thông tin bổ sung
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích