Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ eng
K583 .C67
Tên tác giả Vinh, Hoang Nguyen
Tác giả liên quan Ngoc, Bao Trang Le, Under the direction of
Thông tin nhan đề Copyright enforcement in vietnam a comparative study between the trips agreement, the tpp agreement and the laws of việtnam : Graduate Thesis / Vinh Hoang Nguyen; Supervisors: Dr. Andree Puttemans, Under the direction of: Ngoc Bao Trang Le
Xuẩt bản,phát hành Tp. Ho Chi Minh, 2016
Mô tả vật lý 54p. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Copyright regulations in the trips agreement, the TPP agreement and the laws of VietNam; Copyright enforcement and the piracy problem in VietNam
Từ khóa 1. Copyright regulations.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C   Sơ đồ
22:C19220000249
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích