Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ fre
KPV2070 .D76
Tên tác giả Tran, Phuong Anh
Tác giả liên quan Le, Thi Anh Hong, Conseillere linguistique, Tran, Thi Thuy Duong Instructeur
Thông tin nhan đề Le droit au travail des personnes handicappees sous la perpective de la convention relative aux droits des personnes handicappees et de la loi vietnamienne : Mémoire de fin d'etudes / Tran Phuong Anh; Tuteur: Tran Thi Thuy Duong; Le Thi Anh Hong
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh ville, 2017
Mô tả vật lý 63p. ; 28 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C [ Rỗi ]  Sơ đồ
23:C20230000153
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích