Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ fre
K3367 .S83
Tên tác giả Tran, Thi Mi Ly
Tác giả liên quan Nguyen, Le Hoai, Instructeur
Thông tin nhan đề Succession en déshérence - édute comparative entre le dip de l'angleterre et de l'union Europeenne - experience pour le VietNam : Mémoire de fin d'etudes / Tran Thi Mi Ly; Tuteur: Nguyen Le Hoai
Xuẩt bản,phát hành Ho Chi Minh ville, 2017
Mô tả vật lý 39p. ; 28 cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho C [ Rỗi ]  Sơ đồ
23:C20230000155
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích