Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV962. D53
Tên tác giả Nguyễn, Gia Bảo
Tác giả liên quan Phạm, Thị Ngọc Thảo
Thông tin nhan đề Địa vị pháp lý của hội đồng quản trị trong công ty niêm yết : Công trình dự thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường / Nguyễn Gia Bảo, Phạm Thị Ngọc Thảo
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 48tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Đề tài trình bày vấn đề lý luận chung về Hội đồng quản trị trong công ty niêm yết, nêu ra thực trạng và kiến nghị hoàn thiện
Từ khóa 1. Công ty niêm yết. 2. Hội đồng quản trị. 3. Quản trị.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A19210005467
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích