Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV962. C33
Tên tác giả Nguyễn, Lâm Duy Linh
Tác giả liên quan Trần, Hoàng Nga, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Các vấn đề pháp lý về sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Lâm Duy Linh; Người hướng dẫn: TS. Trần Hoàng Nga
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 88tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Những vấn đề lý luận về sàn giao dịch thương mại điện tử và pháp luật về sàn giao dịch thương mại điện tử; Thực trạng pháp luật về sàn giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện
Từ khóa 1. Giao dịch thương mại. 2. Sàn giao dịch thương mại điện tử. 3. Thương mại điện tử.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A20210005740
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích