Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV18. H66
Tác giả tập thể Đại học Luật. Khoa Luật Quốc Tế
Thông tin nhan đề Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo Tư pháp Quốc tế Việt Nam và các nước - nhìn từ góc độ thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Đại học Luật. Khoa Luật Quốc Tế
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 134tr. ; 31cm
Tóm tắt/chú giải Kỷ yếu tham luận luật Hôn nhân và gia đình, hoàn thiện các quy định của luật liên quan đến chủ thể tham gia quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và các nước trên thế giới
Từ khóa 1. Gia đình. 2. Hôn nhân. 3. Kỷ yếu. 4. Tư pháp Quốc tế. 5. Yếu tố nước ngoài.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A20210005721
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích