Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV2070 .X87
Tên tác giả Bùi, Thị Như Hằng
Tác giả liên quan Trương, Tư Phước, ThS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Thị Như Hằng; Người hướng dẫn: ThS. Trương Tư Phước
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 83tr; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Khóa luận tìm hiểu về: Chương I. Cơ sở lý luận và pháp ly về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; Chương II. Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
Từ khóa 1. Mạng xã hội. 2. Xử phạt vi phạm hành chính.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
21:A20210005718
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích