Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K3150 .C33
Tên tác giả Phan, Trung Pháp
Tác giả liên quan Nguyễn, Hoàng Thái Hy, ThS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Các biện pháp hạn chế tổn thất của bên bị vi phạm theo quy định của công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế / Phan Trung Pháp; Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hoàng Thái Hy
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 73tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Các biện pháp hạn chế tổn thất cần thực hiện của bên mua. Các biện pháp hạn chế tổn thất cần thực hiện của bên bán
Từ khóa 1. Công ước Viên năm 1980. 2. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A20210005679
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích