Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K2400 .C36
Tên tác giả Nguyễn, Mỹ Anh
Tác giả liên quan Lê, Trần Quốc Công, ThS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Căn cứ hủy phán quyết trọng tài thương mại quốc tế - Góc nhìn từ pháp luật Thụy Sĩ và kinh nghiệm cho Việt Nam / Nguyễn Mỹ Anh; Người hướng dẫn: ThS. Lê Trần Quốc Công
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 76tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Tổng quan về chế định hủy phán quyết trọng tài thương mại quốc tế. Căn cứ hủy phán quyết trọng tài thương mại quốc tế theo pháp luật Thụy Sĩ. Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam về căn cứ hủy phán quyết trọng tài
Từ khóa 1. Phán quyết trọng tài thương mại quốc tế. 2. Thụy Sĩ.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A20210005678
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích