Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K3150 .C63
Tên tác giả Lê, Thị Kiều Diễm
Tác giả liên quan Trần, Thăng Long, TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài - một số kiến nghị cho Việt Nam / Lê Thị Kiều Diễm; Người hướng dẫn: TS. Trần Thăng Long
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 68tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Khái quát về tranh chấp và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài. Thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài - một số kiến nghị cho Việt Nam
Từ khóa 1. Chính phủ. 2. Nhà đầu tư nước ngoài. 3. Tranh chấp quốc tế.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A20210005676
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích