Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1734 .H63
Tên tác giả Nguyễn, Ngọc Trâm
Tác giả liên quan Phan, Nguyễn Bảo Ngọc, ThS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Hoạt động chứng minh của tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự: Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Trâm; Người hướng dẫn: ThS. Phan Nguyễn Bảo Ngọc
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 62tr ; Phụ lục ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động chứng minh của tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự. Hoạt động chứng minh của tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự. Thực trạng về hoạt động chứng minh của tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự và một số kiến nghị hoàn thiện
Từ khóa 1. Hoạt động chứng minh của tòa án.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A20210005673
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích