Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3310 .P43
Tên tác giả Đoàn, Thị Thu Hiền
Tác giả liên quan Hoàng, Thị Biên Thùy, ThS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Pháp luật về hoạt động môi giới bất động sản thực trạng và hướng hoàn thiện: Khóa luận tốt nghiệp / Đoàn Thị Thu Hiền; Người hướng dẫn: ThS.Hoàng Biên Thùy
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 60tr; Phụ lục; 28cm
Tóm tắt/chú giải Khóa luận tìm hiểu về: Chương I. Những vấn đề chung về kinh doanh bất động sản và môi giới bất động sản; Chương II. Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện
Từ khóa 1. Môi giới bất động sản.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A20210005682
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích