Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3138 .V36
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh. Khoa Khoa học cơ bản
Thông tin nhan đề Vận dụng nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong giảng dạy các môn khoa học cơ bản tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh: Kỷ yếu hội thảo / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Khoa học cơ bản
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh : 2013
Mô tả vật lý 99 tr. ; 28cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005441
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích