Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV542 .L83
Tác giả tập thể VIAC
Tác giả liên quan Đỗ, Văn Đại, PGS.TS
Thông tin nhan đề Cảnh báo về rủi ro xuất nhập khẩu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế / VIAC (Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam)
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2012
Mô tả vật lý 90 tr. ; 28cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005527
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích