Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3138 .P48
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học và công bố bài báo quốc tế trong lĩnh vực pháp lý: Hội thảo / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 87 tr. ; 28cm
Từ khóa 1. Bài báo quốc tế. 2. Công bố bài báo quốc tế. 3. Phương pháp nghiên cứu khoa học.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005531-3
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích