Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1580 .X39
Tên tác giả Nguyễn, Hoà Bình, PGS.TS
Thông tin nhan đề Xây dựng Toà án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin / Nguyễn Hoà Bình
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 563 tr, ; 24cm
Tóm tắt/chú giải Tài liệu trình bày các vấn đề: Tăng cường xây dựng Đảng, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng xét xử của Toà án nhân dân; Đẩy mạnh cải cách tư pháp, đổi mới tư duy, phương pháp, áp dụng các giải pháp đột phá trong hoạt động của Toà án nhân dân; Toà án nhân dân chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
Từ khóa 1. Công tác tòa án. 2. Toà án nhân dân.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A20110014462, A20110014465-7, A20110014480-1, A20110014490-3
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B20110010710-1, B20110010742-7, B20110010774-5
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích