Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786047346967
Mã ngôn ngữ vie
KPV494 .Q89
Tên tác giả Nguyễn, Văn Huy
Thông tin nhan đề Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Văn Huy
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 195 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân. Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của cá nhân. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Quyền cá nhân đối với hình ảnh. Quyền nhân thân của nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A20110000247-8, A20110000251-2
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích