Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786047346967
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .C33
Tên tác giả Nguyễn, Tất Viễn
Thông tin nhan đề Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam / Nguyễn Tất Viễn
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 199 tr. ; 21 cm
Tóm tắt/chú giải Hiến pháp năm 2013 và những nguyên tắc có tính chất nền tảng của tố tụng hình sự. Các nguyên tắc tố tụng hình sự được hiến pháp quy định
Từ khóa 1. Nguyên tắc tố tụng hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A   Sơ đồ
11:A20110000235, A20110000237-8, A20110000249
Tổng số bản: 4
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
 
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích