Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3310 .P43
Tên tác giả Trần, Lý Trúc Nhi
Tác giả liên quan Phan, Huy Hồng, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Pháp luật về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất : Luận văn thạc sĩ / Trần Lý Trúc Nhi; Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Huy Hồng
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 69tr. : Phụ lục; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Nội dung nghiên cứu gồm 2 chương: Chương 1. Những vấn đề lý luận về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất; Chương 2. Thực trạng về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và một số giải pháp
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005427
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích