Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV3272 .T48
Tên tác giả Trần, Ngọc Nhã Trân
Tác giả liên quan Hà, Thị Thanh Bình, PGS.TS., Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề Thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật: Luận văn thạc sĩ / Trần, Ngọc Nhã Trân; Người hướng dẫn: PGS. TS. Hà Thị Thanh Bình
Xuẩt bản,phát hành Tp.Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 58tr. ; 28cm + 1 CD
Tóm tắt/chú giải Đề tài này tập trung phân tích lmột số vấn đề khái quát về điều kiện kinh doanh, pháp luật về điều kiện kinh doanh, các hình thức pháp lý của điều kiện kinh doanh theo pháp luật Việt Nam về thuốc bảo vệ thực vật - Thực trạng và kiến nghị
Từ khóa 1. Chứng chỉ hành nghề. 2. Điều kiện kinh doanh. 3. Giấy phép kinh doanh. 4. Thuốc bảo vệ thực vật.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005416
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích