Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KVP2754 .C33
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề Cách thức xây dựng hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và cấp bộ: Hội thảo - Tập huấn / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2012
Mô tả vật lý 88 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Hội thảo: "Cách thức xây dựng hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và cấp bộ"
Từ khóa 1. Đăng ký hồ sơ nghiên cứu.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005455
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích