Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
K3150 .P43
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa luật Quốc tế
Thông tin nhan đề Pháp luật quốc tế về đánh bắt cá, an ninh, môi trường biển và thực trạng ở Biên Đông: Kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 260 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Hội thảo: "Pháp luật quốc tế về đánh bắt cá, an ninh, môi trường biển và thực trạng ở Biên Đông"
Từ khóa 1. Biển Đông. 2. Đánh bắt cá. 3. Luật quốc tế.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005457
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích