Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV4610 .D88
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa luật Hình Sự
Thông tin nhan đề Dự thảo bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi: Tài liệu tọa đàm khoa học / Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 72 tr. ; 28cm
Tóm tắt/chú giải Hội thảo: "Dự thảo bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi"
Từ khóa 1. Bộ luật Tố tụng hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005458
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích