Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
KPV1040 .U54
Tên tác giả Nguyễn, Hữu Khoa
Thông tin nhan đề Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc nguồn lực sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Nguyễn Hữu Khoa, Nguyễn Thanh Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Ninh
Xuẩt bản,phát hành Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả vật lý 106 tr. ; 28 cm
Tóm tắt/chú giải Đề tài đề cập đến các vấn đề: Cơ sở lý luận chăm sóc và quản lý các nguồn lực khách hàng; Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc nguồn lực sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM; giải pháp ứng dụng CRM vào quản lý và chăm sóc nguồn lực sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM
Từ khóa 1. Công nghệ thông tin. 2. Nguồn lực sinh viên.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:A19210005203
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
21:B18210001929, B18210002064
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích