Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Mã ngôn ngữ vie
Tác giả tập thể Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề Tạp chí Sinh viên và Khoa học pháp lý: Số 16; 20; 22-24 / Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Xuẩt bản,phát hành TP. Hồ Chí Minh, 2019
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
51:B19510000896
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích