Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048115401
Mã ngôn ngữ vie
KPV3790 .N58
Tên tác giả Bùi, Ngọc Hoà, TS
Tác giả liên quan Trần, Phụng Vương
Thông tin nhan đề Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Bùi Ngọc Hoà; Trần Phụng Vương
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 693 tr. ; 24 cm
Tóm tắt/chú giải Cuốn sách làm rõ những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) trên cơ sở so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 ( được sửa đổi bổ sung năm 2009). Đồng thời đã rà soát, tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự có hiệu lực tại thời điểm hiện nay, như Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao...Đặc biệt, cuốn sách đã cập nhật những văn bản bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật mới nhất của Toà án nhân dân tối cao như án lệ, các tập giải đáp, công văn hướng dẫn nghiệp vụ có giá trị thực tiễn cao
Từ khóa 1. Bộ luật hình sự.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110013993-4002
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010306-7, B19110010310-7
Tổng số bản: 20
Số bản rỗi: 20 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích