Dữ liệu biên mục
Loại tài liệuTư liệu ngôn ngữ (Sách)
Chỉ số ISBN 9786048115401
Mã ngôn ngữ vie
KPV3790 .B56
Tên tác giả Phạm, Mạnh Hùng, TS
Thông tin nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 : Sách chuyên khảo. Phần các tội phạm / Phạm Mạnh Hùng
Xuẩt bản,phát hành Hà Nội : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 1130 tr. ; 27 cm
Tóm tắt/chú giải Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích, bình luận từng điều luật Phần các tội phạm của BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, làm rõ các dấu hiệu pháp lý là căn cứ để định tội, định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể, phân biệt sự khác nhau giữa các tội phạm có dấu hiệu pháp lý gần giống nhau, giúp người đọc nhận thức được một cách rõ ràng các quy định của BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, từ đó, có thể hiểu và lựa chọn, áp dụng đúng các điều khoản của BLHS để xử lý các tình huống thực tế xảy ra trong đời sống, nhất là trong việc giải quyết các vụ án hình sự
Từ khóa 1. Bình luận. 2. Bộ luật hình sự. 3. Phần các tội phạm.
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Law_Lib: Kho A [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:A19110014011-4, A19110014018
Law_Lib: Kho B [ Rỗi ]  Sơ đồ
11:B19110010167-71
Tổng số bản: 10
Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Chìa khóa kho B
Chìa khóa kho A- lầu 5
Chìa khóa kho A-Lầu 6
  
Bình phẩm, bình luận 
Nguồn trích